بهینه سازی موتور جستجو

در طراحی سایت های انجام شده توسط شرکت استانداردهای بهینه سازی موتور جستجو - SEO رعایت می گردد. این استانداردها شامل موارد زیر است: